SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Opravdu zastrašujeme rodiče a ponižujeme či šikanujeme děti?

13.11. 2020

Rádi bychom uvedli svůj názor na reakci starosty Brožka na fakta na stránkách www.skolacernovice.cz v Černovickém zpravodaji, protože nesouhlasíme s jeho tvrzeními, shledáváme je nepravdivými a jím udávané informace jsou v naprosté většině pouze vyjádřením jeho ničím nepodložených domněnek či osobního názoru. Vzhledem naprosto nepřiměřenému prostoru, který se dostalo ve zpravodaji vedení města, chceme zareagovat alespoň na některá zkreslená či dokonce hrubě urážlivá vyjádření.
Rovněž nesouhlasíme, že informace na těchto stránkách mají hodnotu bulváru; jedná se o vyjádření právního zástupce či citaci zákonů.
Vždy uvádíme, když se jedná o náš názor.

I když starosta Brožek tvrdí, že webové stránky www.skolacernovice.cz jsou anonymní, není to pravda. Od zakoupení domény (7. 10. 2020) je na stránkách uvedena úvodní informace se jménem majitele domény. Ta je tam dohledatelná dodnes.

Starosta Brožek: „Škola má dnes nového ředitele, který vede jako krizový manažer do doby, než bude jmenován nový, na základě výběrového řízení.“
P. Brožkem slíbeno při představení dočasného ředitele (12. 10. 2020), že se tak stane v následujícím týdnu. Vedení města vypsalo výběrové řízení až o měsíc později, tedy 11. 11. 2020.

Starosta Brožek: „Škola totiž nemá být bojiště. Nemají se tam řešit politické půtky, zatahovat do nich učitele, rodiče a zejména ne děti. Tyto věci na její půdu nepatří a to, že je tam pan Štefánek přivlekl je ukázka jeho selhání.“

O dlouhodobém sporu mezi starostou a ředitelem školy se pedagogové dozvěděli až poté, co starosta neoprávněně svolal všechny pedagogy
6.3. 2020 v době, kdy nebyl přítomen ředitel ani zástupkyně školy. Nikomu nedal možnost výběru, zda se chtějí schůzky zúčastnit nebo ne (ve zpravodaji tvrdí opak), ani je neinformoval, čeho se bude týkat. Až po této schůzce se učitelé začali zajímat o situaci a konflikt mezi starostou a ředitelem. Ředitel mezi učiteli udržoval ideální pracovní klima a pracovní vztahy. Zmiňované „půtky“ do školy tedy zasel sám starosta Brožek. Z tohoto důvodu žádali sami pedagogové p. ředitele o vysvětlení.

Starosta Brožek – reakce na schůzku v ředitelně: „ ….chování p. Štefánka, zástupkyně i paní učitelky bylo skutečně neomluvitelné – sprostý křik a urážky v ředitelně….“

Po zahájení zmiňované schůzky požádal ředitel Štefánek jednoho ze zastupitelů pro oblast školství, který čekal na chodbě školy na manželku, aby se zúčastnil jednání, protože byl hned po příchodu starosty Brožka do ředitelny jím slovně napadán, urážen a obviňován za vykonstruovaná pochybení.
Ostatním účastníkům se poté atmosféra v ředitelně v průběhu jednání zdála naprosto úměrná dané situaci a probíranému tématu – starosta kritizuje ředitele a ten se hájí.

Starosta Brožek: „…jsem starostou města kde rodiče a děti zažívají ponižování ve škole, bez možnosti spravedlivého řešení. Kde se bojí ozvat, aby se náhodou učitelé nemstili na jejich dětech.“

Toto tvrzení nás učitele a asistentky velmi urazilo. Nikdo z nás NIKDY žádné z dětí neponižuje ani nešikanuje! Všem dětem jsou poskytovány stejné podmínky i přístup, neděláme mezi nimi žádné rozdíly. Naše jednání je vedeno vždy formou autorita učitele-žák, v přátelské a demokratické atmosféře.
V obecné rovině je v dnešní době učitel pod drobnohledem inspekce, ombudsmana a v neposlední řadě rodičů. Starosta Brožek několikrát již zmínil údajné stížnosti rodičů, nikdy však žádnou nedoložil ani po vyzvání na veřejném jednání zastupitelstva (údajně ze strachu rodičů) a znemožnil tím jejich řešení a nápravu – pokud tedy nějaké stížnosti existují!

 Starosta Brožek na odvolání ředitele Štefánka: „…nejde o unáhlené a ukvapené rozhodnutí, pro které by neexistovaly důvody. ….“
Z pohledu zastupitelstva zastupitelé nebyli předem v podkladech informováni o tak závažném bodu jednání, jako je odvolání ředitele školy. Vše se dozvěděli až na místě v době konání zastupitelstva. Zastupitelům nebyly poskytnuty ani žádné podklady k jednání k jednání o odvolání ředitele. Tento bod ani nebyl zanesen v programu zastupitelstva, nebyl odhlasován a odvolání je tudíž nezákonné

 1. Ředitel Štefánek opakovaně nabízel možnosti řešení (celá věc se dá v rámci projektové dokumentace skutečného provedení stavby zlegalizovat bez bourání- pokud by byla vůle) a několikrát se za své pochybení v kauze „černá stavba“ (jak je nazývána starostou) omluvil.

Starosta Brožek zmiňuje, že pokud se mění účel místnosti, musí na tyto práce mít podle stavebního zákona stavební povolení. Dle stavebního zákona (§ 103 stavebního zákona, odstavec 1. …. „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují: …… d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůžu negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby….“  Stavební povolení je potřeba pouze v případě, pokud se mění účel budovy.

 1. Ředitel Štefánek neporušil prokazatelně žádný ze zákonných důvodů, na základě kterých by mohl být ředitel odvolán. Porušil zřizovací listinu školy v bodě, kdy má o stavebních úpravách ve škole informovat zřizovatele. Jestli však toto byl důvod k odvolání „na hodinu“, rozhodne soud. Jak již bylo zmíněno v předešlém bodě, nejednalo se však dle stavebního zákona o přestavbu měnící účel budovy.

Školský zákon v § 166 definuje možnosti odvolání ředitele zjednodušeně takto:

 1. spáchá-li trestný čin
 2. neukončí-li studium pro odbornou kvalifikaci
 3. c) nezahájí-li studium pro ředitele
 4. d) zanikne-li škola
 5. e) závažně poruší právní povinnosti
 6. f) navrhne-li odvolání ČŠI podle § 174/13

(plné znění viz Školský zákon)

 1. Pan Štefánek byl při přijetí odvolání připraven (i písemně) sdělit p. Brožkovi, co je potřeba v nejbližší době uzavřít, dokončit či administrativně zabezpečit. Na jeho snahu však starosta reagoval:

             „Já jsem sem nepřišel diskutovat!“ a písemnou informaci si od p. Štefánka nepřevzal!

 Takové jednání a ignorace činností důležitých a závažných pro chod školy a její existenci (například výkaznictví či profinancování a dokladování dotačních programů) je neodpustitelné a p. Brožek velmi zásadně ohrozil existenci školy.
P.
Štefánek přesto zaslal po výše uvedené schůzce všem zastupitelům, co je potřeba zajistit pro další řádný chod školy viz emailová komunikace níže:

Vážení zastupitelé, pane starosto, paní tajemnice.

Dnes 8. 10. 20120 mi byl předán dokument o odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Černovice s účinností od 11. 10. 2020.

V této souvislosti Vás upozorňuji na problematické oblasti, které budou nepochybně dotčeny a mohou ohrozit fungování ZŠ a MŠ. Věřím, že z Vaší strany se jedná o promyšlený krok a máte zabezpečené veškeré věci vyplývající.

Seznamuji Vás s následujícími skutečnostmi:

 1. Žádám o sdělení jména osoby, která bude kompetentní a mohu jí 12. 10. 2020 předat veškerou dokumentaci školní, účetní a věci movité. 
 2. Statutární zástupkyně pro ZŠ Mgr. Jana Nováková podala ke dni 9. 10. 2020 rezignaci na tuto funkci.
 3. Účetní školy paní Ludmila Dušková oznámila záměr ukončit pracovní poměr ve škole.
 4. Upozorňuji na povinnost vykázat výkonové výkazy MŠMT.
 5. Upozorňuji na nutnost dokončení aktivních dotací, ve kterých je škola zapojena.
 6. Upozorňuji na ukončení certifikačních autorit.
 7. Upozorňuji na destabilizaci vedení školy a výuky v době nouzového stavu.

 S pozdravem

Robert Štefánek

 1. O unáhlené rozhodnutí se jedná z našeho pohledu zcela určitě, protože pokud byl ředitel odvolán ze dne na den, neměl možnost řádně připravit předání své funkce. Z tohoto důvodu hrozí vracení dotačních peněz a je ohroženo, obzvlášť v této složité době, fungování školy. Na toto upozornil ředitel Štefánek i písemně (8. 10. 2020) zastupitele města.

 

Starosta Brožek: „Nejde o destabilizaci, ale změnu vedení školy.“

„Takto náhlá změna vedení školy v průběhu školního (respektive měsíc po jeho začátku) je destabilizační v každém případě. Starosta Brožek se evidentně nezajímal o to, že do konce kalendářního roku je nevyhnutné dokončit výkaznictví, na základě kterého, je škola financovaná a v případě jeho neodevzdání hrozí její vyškrtnutí z rejstříku škol a škola zaniká. Rovněž tak je potřeba dokončit administrativu některých běžících dotačních projektů, jinak by škola musela dotaci vracet…a mnoho jiného. Nic z toho dočasný ředitel, při nejlepší vůli, nebyl schopen udělat a dokončit.

Starosta Brožek k distanční výuce: „…. Jasně se také ukázalo, že příprava školy na distanční výuku byla téměř nulová.“     „ …. Učitelé nevědí, jak nastartovat distanční výuku. „
„…. jak probíhala výuka, vím jen velmi zprostředkovaně…“

V rámci distanční výuky ředitel Štefánek postupoval naprosto standardně dle pokynů MŠMT a vlády ČR.
Učitelé i bez pokynů nového vedení (žádné pokyny jim dány ani nebyly – v tu dobu vedení města a nové vedení školy řešilo předávání budovy ZŠ) automaticky zahájili dne 14. 10. 2020 distanční výuku podle zkušeností z jara. Ještě před uzavřením školy učitelé informovali své žáky o tom, jak bude probíhat výuka na dálku, poskytli jim potřebné informace a mnozí i materiály potřebné k výuce. Ta navázala naprosto hladce a plynule na výuku prezenční (viz komunikace spokojených rodičů na Facebooku).

Starosta Brožek o zasahování do chodu školy a věcí personálních:
„Nikdo z učitelů nemůže s čistým srdcem prohlásit, že bych za ním byl a řešil s ním nějaké žáky, jejich prospěch nebo cokoliv jiného – protože to nedělám.“

Ano, starosta skutečně za učiteli nechodil. Vždy šel za panem Štefánkem a požadoval vyřešení určité situace dle svého mínění.

 • Kupříkladu řediteli Štefánkovi sdělil: „Dej si pozor na tu Polákovou, má nějak málo známek z matematiky.“
 • Měl snahu zasahovat do uskutečňování dobrovolných zahraničních exkurzí s tím, že si to rodiče nepřejí (a to i ve chvíli, kdy rodiče svůj názor již vyjádřili odevzdáním závazných přihlášek).
 • Co se týká zmíněné kauzy „nalévání nezletilým“ asistentem Paclíkem, starosta Brožek nepožádal o prošetření, ale direktivně nařídil okamžité rozvázání pracovního poměru s panem Paclíkem. Na zmiňovaném plese byli přítomni i rodiče dětí, kterých se to týkalo. Prošetření prokázalo, že jde o smyšlené obvinění. 
 • U kauzy „pozdní příchody“ není vůbec jasné, jakým způsobem starosta vypočítal jejich délku a kde vzal relevantní informace k takovému závěru

SCIO: ZŠ si objednala v říjnu testování kvality a klimatu školy u společnosti SCIO. Po zveřejnění této informace rodičům, byl řediteli Štefánkovi společností zaslán e-mail s informací, že je kontaktoval p. Brožek, že si testování nepřeje. Následným telefonátem p. Štefánek zjistil, že SCIO sdělilo starostovi, že jeho žádost je zcela mimo jeho kompetenci a jeho žádosti nevyhovělo.
Starostovi zástupci společnosti SCIO sdělili, že přesahuje své kompetence a toto téma se ho netýká.

Starosta k petici: „Na všechny zaměstnance školy je vyvíjen silný tlak, aby podepsali všechno, co je jim určitou skupinou učitelů předkládáno. Podobný tlak zažili i lidé zvenčí, kterým byla předložena k podpisu petice.“

Petice vychází ze základní listiny lidských práv a každý kdo je schopen pochopit její smysl, má možnost svým podpisem (či jejím nepodepsáním) vyjádřit svůj názor. Jsme přesvědčeni, že nikdo z podepsaných nucen nebyl a svým podpisem vyjádřil podporu a nesouhlas s důvodem a se způsobem odvolání ředitele. Opravdu někdo, kdo nesouhlasí, podepíše petici a uvedete na ní svoje bydliště?

Starosta Brožek k výkonu práce asistenta:  „… jedna paní učitelka chodila ne pozdě, ale nepřišla do hodiny vůbec a výuku místo ní vedl asistent?“

Tato informace je lživá a zavádějící.
Opět není vůbec jasné, kde k takové informaci starosta přišel, ani jak dobře zná katalog prací.
Dle katalogu prací, zásadního ustanovujícího dokumentu, který určuje náplň pracovních profesí, asistent pedagoga plní úkoly, které mu zadá odborný učitel. Asistent může dokonce vést samostatně hodinu, nebo suplovat, pokud má připravené podklady od učitele, nebo vedení školy.

Česká školní inspekce nikdy v tomto směru neshledala žádná pochybení a naopak školitel, který na toto téma vedl v ZŠ školení, byl nadmíru spokojený, jak spolupráce učitel-asistent probíhá v každodenní praxi.
Myslíme si, že je to snadno ověřitelné nejen na ČŠI, ale i u rodičů a dětí samotných.

 K titulku textu p. Řeháčka ve zpravodaji: „Malá zamyšlení k hlavnímu tématu tohoto čísla našeho zpravodaje…“

Každá vydávaná tiskovina spadá pod takzvaný tiskový zákon, který jasně vymezuje pravidla a podmínky pro vydávání tiskovin. Do obsahu tiskovin má možnost zasahovat omezeně pouze redakční rada. Zodpovědná osoba za redakční radu je pí Šenoltová. Jak je tedy možné, že pisatel reaguje na něco, co bude teprve otištěno?

Jako hlavní problém, kvůli kterému je celý tento spor, vidíme přesahování pravomocí starosty a jeho nekompetentní zasahování do záležitostí školy, zcela mimo jeho pravomoc.

Školský zákon (§129 Školského zákona, 561/2004 sbírky) stanovuje kompetence zřizovatele vůči škole takto:

 1. Vydává zřizovací listinu.
 2. Rozhoduje o změnách ve zřizovací listině.
 3. Rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školy.
 4. Jmenuje a odvolává ředitele a stanovuje jeho plat.
 5. Jmenuje a odvolává třetinu školské rady.

K informacím ohledně účetnictví školy: Údajně jsou šířeny zvěsti o tom, že byla část účetnictví školy smazána. Pokud je nám známo, nic takového není možné. Škola účtuje v programu GORDIC a smazání byť jediného dokladu není možné. Pracovní poměr paní účetní byl rozvázán dle platného zákoníku práce §49. Při odchodu došlo k mimořádné inventuře účtů, kde nebyly zjištěny nedostatky. Klientská karta ke školnímu účtu u České spořitelny byla vydána na konkrétní jméno a rodné číslo a nemohla být tedy po rozvázání pracovního poměru dále používána. O podfinancování školy bylo vedení města opakovaně informováno od roku 2017.

Víte, ale proč vznikly stránky, proč se tak snažíme a „bojujeme“?

Protože funkce ředitele školy není jednoduchá – ředitel základní školy musí být nejen dobrý a důsledný manažer a pedagog, ale také laskavý a lidský k dětem i dospělým; musí však být také psycholog, vyšetřovatel, terapeut, ICT odborník, mediátor, vyjednavač, vyznat se v administrativě, mít nadhled a přehled o dotacích, jejich fungování a přitom všem udržovat v kolektivu přátelskou a motivující atmosféru. To vše pan Štefánek byl, a to vše zvládal.

V závěru vás chceme informovat, že naše iniciativa v této kauze pokračuje a již byly podány 4 trestní oznámení a 2x oficiální stížnost nadřízeným orgánům

Pokud nám chcete něco sdělit, prosím napište nám. Za všechny vaše názory a případné podněty předem děkujeme

Ještě jednou děkujeme, že celou situaci pečlivě sledujete na našich stránkách www.skolacernovice.cz  a zastavujete nás s dotazy.

Měsíční návštěvnost našich stránek se přiblížila k číslu 4300 přístupů.

Informace sestavil petiční výbor s podporou dalších osob.

Kontakt: skolacernovice@seznam.cz