SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Zadržuje starosta zastupitelům informace?

23.12. 2020

Zástupci petičního výboru podali na Město Černovice dvě stížnosti (porušení tiskového zákona – viz předchozí článek). Protože reakce na ně byla nedostatečná a v jednom případě až hrubě urážlivá, rozhodl se petiční výbor podat ještě jednu stížnost. Tu tentokrát obdrželi všichni volení zastupitelé, neboť se domníváme, že ne ke všem se předchozí dvě stížnosti od Mgr. Jana Brožka dostaly. Též bychom ocenili, aby se k celé věci vyjádřila také místostarostka Šenoltová svými slovy, nikoliv ústy Mgr. Brožka.

Plné znění textu + výňatek z Černovicka z roku 2018

Věc: stížnost na Václavu Šenoltovou – nedodržování tiskového zákona

Dobrý den,
obracíme se na vás se stížností na nedodržování tiskového zákona č. 305/2013 Sb. konkrétně  § 4. Novela zákona byla přijata v rámci strategie vlády pro boj s korupcí. Stížnost je směřována na vedoucí redakční rady Václavu Šenoltovou, místostarostku Města Černovice.
Městský úřad Černovice vydává takzvané radniční periodikum Černovicko.
V listopadu 2020 vyšel zpravodaj s celkem 60 stranami, z nichž 27 tvořil text podepsaný starostou Mgr. Janem Brožkem. Jednalo se tedy o 45% z celkového obsahu vydání. P. Brožek zde prezentuje osobní názory, jejichž obsah lze považovat z velké části za urážlivý a lživý. Viz zpravodaj.
Shledáváme takto rozsáhlý text jako zcela odporující znění § 4a zákona č. 305/2013 Sb.

„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku
a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Je třeba poukázat na skutečnost, že obvykle má zpravodaj přibližně 40 stran. Za vydávání periodika odpovídá podle zmíněného zákona vydavatel, což je v tomto případě Město Černovice. Zpravodaj má svoji redakční radu, kterou vede místostarostka Václava Šenoltová, která je tedy za obsah přímo zodpovědná. P. Šenoltová umožnila vydání zpravodaje, který svým rozsahem převýšil obvyklý rozsah radničního periodika o třetinu. Zpravodaj byl dle
p. Brožka financován z rozpočtu města. Domníváme se, že takto výrazné navýšení počtu stran by měl financovat p. Brožek (autor nepřiměřeně rozsáhlého textu) ze svých osobních peněz a tento text měl být označen jako inzerce, neboť vyjadřuje pouze názor osoby Brožek Jan, Mgr.
Vzhledem k tomu, že podobné nedemokratické praktiky byly v Černovicích použity
již v minulosti, došla redakční rada v roce 2018 k rozhodnutí, že každý zastupitel má k dispozici v tištěném zpravodaji pouze jednu stranu. Toto bylo zveřejněno ve zpravodaji v dubnu 2018. Viz příloha Černovicka z dubna 2018, str. 23. Domnívá se snad paní Václava Šenoltová, že může takový závazek svévolně měnit?
Redakční rada též umožnila v listopadu 2020 zveřejnění textu člena zastupitelstva Jaroslava Řeháčka, který svým textem reaguje na informace ve zpravodaji, které ještě nebyly uveřejněny. Takové jednání považujeme za zcela odporující tiskovému zákonu a také dobrým mravům. Václava Šenoltová, neměla právo nechat nahlédnout p. Řeháčka do dosud nevydaného zpravodaje. Jednání p. Šenoltové považujeme za závažné a naprosto neprofesionální.
Domníváme se, že zmíněný zákon vznikl z důvodů, které mají zamezit zneužívání radničních periodik. Jednání p. Brožka a p. Šenoltové však vykazuje znaky zneužití. Citujeme z webu Ministerstva kultury ČR: „Uvedená novela tiskového zákona byla přijata za účelem splnění úkolu „1.6 – Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, stanoveného ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou vláda přijala usnesením č. 1 dne 5. ledna 2011.“

Žádáme zastupitele, aby jednání p. Brožka a p. Šenoltové projednali při nejbližším zasedání zastupitelstva. Také žádáme, aby Mgr. Brožek uhradil náklady spojené s navýšením počtu stran zpravodaje z listopadu 2020, neboť toto lze považovat a plýtváními veřejnými prostředky.
S pozdravem
V Černovicích 21. 12. 2020
Mgr. Miroslava Mayerová, zástupce petičního výboru